The PESCALEX dil dersleri ilk veya anadilleri Fransύzca, έspanyolca, Yunanca, Norveηce, Polonyaca, Portekizce, έsveηce, Macarca, Tόrkηe ve Galikηe olan tamamen yeni baώlayanlar iηin έngilizce olarak dizayn edilmiώtir.

Bunlar φπretmen eώlikli dersleri desteklemek iηin tasarlanmύώ online dil φπrenme araηlarύdύr. Bunlar έngilizce, Fransύzca, Galikηe, Yunanca, Macarca, Norveηce, Polonyaca, Portekizce, έsveηce ve Tόrkηe olarak tamamen yani baώlayanlara hedeflenir.

Bu araηlar her bir dilde temel gramer ve anahtar kelimeleri φπrenmek iηin tamamen yeni baώlayanlara yardύmcύ olur.

Bu dillerin herhangi birinde tam bir online kurs deπildirler. Onlar basitηe bir meslek iηinde (su όrόnleri) temel gramer noktalarύnύ verir. Bu online format yeni baώlayanlara gerekli anahtar kelimeleri olan basit cόmleleri anlayύp kullanmalarύna bir fύrsat vermek iηin tasarlanmύώtύr.

έngilizce hala ikinci dil olarak en yaygύn seηim olduπu iηin, hem έngilizce hem de kullanύcύnύn dilinde έngilizce gramer noktalarύ aηύklanύr. Ama eπer kullanύcύnύn dili tamamen yasal olarak έngilizceden farklύ ise (mesela Fransύzcadaki diώil ve eril isimler) o zaman hem έngilizcede hem de kullanύcύ dilinde aηύklamalar verilmiώtir.

Her bir ders her sayfanύn baώύnda tύklama menόsό olan METέN, GRAMER, ΦDEV ve DEΠERLENDέRME ώeklinde organize edilmiώtir.

METέN sayfalarύ aynύ zamanda sayfadaki kelimeler όzerine mouse getirilerek duyulabilen ses materyalini de iηermektedir. O dili konuώanlar tarafύndan kaydedilen terimi duymak iηin canlύ bφlόmleri tύklayύn (bu φzellik iηin Quicktime Player gibi gerekli yazύlύma sahip olduπunuzdan emin olun.)

DEΠERLENDέRME kύsmύ genel halka aηύk deπildir.

Seviye 1’de φπrenecekleriniz :

aώaπύdakilerin kullanύmύ

fiillerin kullanύmύ

cόmlelerin nasύl kurulduπu (ders 1)

basit φlηόmlerin nasύl yapύldύπύ

edatlar

Seviye 2’de φπrenecekleriniz: